Stadspas Kidsgids

Kidsgids - Stadspas-Amsterdam - Lid worden - Join - ki club.cool karateschool in Amsterdam en Monnickendam sinds 1994 - lidmaatschap-light of membership-light zijn verschillende abonnementen die ki club.cool in Amsterdam en Monnickendam voor de dagelijkse karate lessen aanbiedt. Intergenerationeel | Join the club| karate-Amsterdam | karate | Shotokan | ki | martial-arts, karate-membership, Gemeente-Amsterdam, Kidsgids, Gemeente Amsterdam, stadspas, stadspas kidsgids, tijger, shotokan tijger, shotokan tiger, tiger, karate tiger, karate tijger, kidsgids tijger, stadspas tijger, stadspas Amsterdam, Amsterdam stadspas, Kidsgids Amsterdam, Jeugdfonds sport, jeugdfonds sport Amsterdam, Jeugdfonds sport en cultuur, jeugdfonds sport cultuur, Jeugdfonds sport en cultuur Amsterdam, jeugdfonds sport cultuur Amsterdam, blote voeten, blote voeten Amsterdam,

English version >

7 t/m 14 jaar Het symbool van Shotokan karate is de tijger, vanwege zijn souplesse, kracht, lenigheid en gratie. Precies dit train je in de karatelessen. Je wordt leniger, krijgt een betere conditie en raakt meer in balans. Karate maakt je lichamelijk en geestelijk sterker. Join the club en word een Shotokan karate-tijger. Maak gebruik van de mooie Kidsgids Amsterdam aanbieding.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor de Kidsgids Stadspas aanbieding door de naam, geboortedatum en Stadspasnummer door te geven via [email protected] of 020 427 68 14. Het stadspasnummer staat vermeld op de achterkant van de pas en bestaat uit 19 cijfers, het nummer begint met: 6064-3660-1101-####-###. De eigen bijdrage voor de gehele periode is €10,-.

Lestijden

Kinderen van 7-12 jaar kunnen in de periode 1 september 2023 tot 1 februari 2024 of 1 februari tot 1 juli 2024 karatelessen volgen op woensdag van 18:30-19:30 uur.
Voor de kinderen van 13 en 14 jaar zijn de lessen op maandag van 18:45-20:15 uur, op woensdag van 19:30-21:00 uur en op donderdag 19:00-20:30 uur. Op maandagavond zijn er speciale beginnerslessen.

Naar de les

Kom de eerste keer een kwartiertje van tevoren zodat we je kunnen inschrijven, en je je kunt omkleden. Neem sportkleding mee waar je je gemakkelijk in kunt bewegen. Karate beoefen je op blote voeten, sportschoenen zijn in de karateles niet nodig. Ook is het handig om een handdoek mee te nemen om je voeten voor de les te wassen, er zijn douches.

Doorgaan met karate

Wil je na deze Kidsgidsactiviteit doorgaan met karate bij ki club.cool dan kun je een aanvraag voor een bijdrage voor het lesgeld doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam. Met deze bijdrage tot maximaal € 300,- per jaar kun je de karate contributie betalen.

Aanvraag regelen

Neem hiervoor contact op met een intermediair van het Jeugdfonds Sport. Zij kunnen je verder helpen. De intermediair van het Jeugdfonds Sport is iemand zoals je gymdocent, juf of meester, ouder- en kindadviseur, maatschappelijk werker of hulpverlener. Kijk op de website of informeer bij kiclub.cool

Karate school ki club cool joins Gemeente Amsterdam Stadspas Kidsgids project-coolest club in town-karate-amsterdam-karate-waterland-monnickendam

De zussen Raghad (13 jaar), Rahaf (10) en hun broertje Mohammed (8) gaan elke week samen naar karateles bij Ki Club Cool. Ze willen zichzelf kunnen verdedigen, al hopen ze dat dat nooit nodig is.


Waarom heb je dit gekozen? 

Raghad: “Eerst wilde ik graag op skateboarden, maar mijn moeder stelde karate voor. Ik vond dat ook wel een goed idee, om mij zelf te kunnen zelfverdediging als er iets gebeurt. Al hoop ik natuurlijk dat er niets gebeurt.”

Wat leer je tijdens een les? 

Raghad: “We leren heel veel. Bijvoorbeeld hoe je jezelf moet verdedigen en wat je moet doen in bepaalde situaties. We slaan, stoten, schoppen en ontwijken, dat zit er allemaal in.

“Karateles maakt hen zelfverzekerder.”

Wil je hier heel goed in worden? 

Rahaf: “Ja, want dan weet je goed wat je moet doen. Je kunt dan de bewegingen beter onthouden en het is makkelijker te kiezen tussen verschillende technieken. We gaan nog wel even door met oefenen en dan hopen we uiteindelijk zelfs een zwarte band te kunnen halen.”

Heb je hier ook vrienden gemaakt? 

Raghad: “Een meisje uit mijn klas zat al hier op karateles. Ik wilde het graag van haar leren. Daarom leek het mij een goed idee om met haar mee te gaan. Later is er nog een meisje uit onze klas meegekomen. Dat is best wel leuk.”

Heb je altijd zin om hier naartoe te gaan? 

Mohammed: “Ja, ik heb altijd zin. Ik vind het leuk om samen buikspieroefeningen te doen, bijvoorbeeld met de bank, of met benen en voeten in elkaar gehaakt in een kring.”

Trainen jullie thuis ook wel eens?

Raghad: “Thuis hebben we niet zoveel ruimte. We gaan wel eens naar de speeltuin en doen dan een paar kata’s, dat zijn reeksen bewegingen achter elkaar.”


Moeder van Raghad, Rahaf en Mohammed:
“Als kinderen naar een nieuw land komen, voelen ze zich niet altijd fijn en veilig. Daarom ben ik op zoek gegaan naar iets om hun zelfvertrouwen te verbeteren en moest daarbij meteen aan karate denken. Ze vinden het niet alleen leuk, maar het maakt hen ook zelfverzekerder.


Karate school ki club cool joins Gemeente Amsterdam Stadspas Kidsgids project-coolest karate dojo in town-karate-amsterdam

Kidsgids Stadspas (kids guide) [english]

7 to 14 years The symbol of Shotokan karate is the tiger, because of its flexibility, strength, agility and grace. This is exactly what you train in karate lessons. You become more flexible, you get a better condition and you become more balanced. Karate makes you physically and mentally stronger. Join the club and become a Shotokan karate tiger. Take advantage of the beautiful Kidsgids 23-24 offer.

To register

You can register your child for the Kidsgids Stadspas offer by providing the name, date of birth and Stadspas number via [email protected] or 020 427 68 14. The city pass number is stated on the back of the pass and consists of 19 digits, the number starts with: 6064-3660-1101-####-###. The personal contribution for the entire period is €10.

Class times

Children aged 7-12 can take karate lessons in the period September 1, 2023 to February 1, 2024 or February 1 to July 1, 2024 on Wednesdays from 6:30 PM to 7:30 PM. For children aged 13 and 14, lessons are on Mondays from 6:45 PM to 8:15 PM, Wednesdays from 7:30 PM to 9:00 PM and Thursdays from 7:00 PM to 8:30 PM. On Monday evening there are special beginners lessons.

To class

Please arrive 15 minutes in advance the first time so that we can register you and you can change. Bring sportswear that you can move easily in. Karate is practiced barefoot, sports shoes are not necessary in karate class. It is also useful to bring a towel to wash your feet before class, there are showers.

Continue karate

If you want to continue with karate at ki club.cool after this Kidsgids Stadspas activity, you can apply for a contribution towards the tuition fee at the Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam. With this contribution up to a maximum of € 300 per year you can pay the karate contribution.

Arrange request

Please contact an intermediary of the Jeugdfonds Sport for this. They can help you further. The intermediary of the Jeugdfonds Sport is someone such as your physical education teacher, teacher, parent and child advisor, social worker or counselor. Look at the website or inquire kiclub.cool

The sisters Raghad (13 years old), Rahaf (10) and their little brother Mohammed (8) go to karate lessons together every week at Ki Club Cool. They want to be able to defend themselves, although they hope they never have to.


Why did you choose this?

Raghad: “At first I wanted to skateboard, but my mother suggested karate. I also thought that was a good idea, to be able to defend myself if something happens. Although of course I hope nothing happens.”

What do you learn during a lesson?

Raghad: “We are learning a lot. For example, how to defend yourself and what to do in certain situations. We hit, punch, kick and dodge, that’s all there.”

“Karate lessons make them more confident.”

Do you want to get really good at this?

Rahaf: “Yes, because then you know what to do. You can then better remember the movements and it is easier to choose between different techniques. We will continue to practice for a while and then we hope to eventually even get a black belt.”

Did you make friends here too?

Raghad: “A girl from my class was already taking karate lessons here. I wanted to learn from her. So I thought it would be a good idea to go with her. Later another girl from our class came along. That’s kind of fun.”

Do you always enjoy going here?

Mohammed: “Yes, I always like it. I like doing abdominal exercises together, for example with the bench, or with legs and feet hooked together in a circle.”

Do you sometimes train at home?

Raghad: “We don’t have that much space at home. We sometimes go to the playground and do a few katas, which are series of movements in succession.”


Mother of Raghad, Rahaf and Mohammed:
“When children come to a new country, they don’t always feel comfortable and safe. That’s why I started looking for something to improve their self-confidence and immediately thought of karate. Not only do they like it, but it also makes them more confident.”

Tags: Club